POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

I DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – dalej: ”RODO”) Klientów korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca– Dominik Adaś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ogród i Warsztat Dominik Adaś, z głównym adresem wykonywania działalności: ul. Korabnicka 96C, 32-050 Skawina, nr NIP: 9442154302, nr REGON: 388032545.

2. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą zostać ujawniane przez Sprzedawcę poniższym kategoriom odbiorców:

a. podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z dyspozycjami konkretnego Klienta, tj. podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności przez Klienta), jak również podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (firmy kurierskie, firmy spedytorskie którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane przepisami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).

b. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane przepisami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; c. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być przekazywane przez Sprzedawcę również poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców. W takiej sytuacji Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od sytuacji): i) przekazanie danych do podwykonawcy uczestniczącego w programie Privacy Shield, ii) przekazanie danych realizowane w zakresie wiążących reguł korporacyjnych stosowanych przez podwykonawcę zgodnie art. 47 RODO, iii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na - przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską – tzw. Standardowych Klauzulach Umownych, iv) przekazanie danych do podwykonawcy z państwa trzeciego, wobec którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony według art. 45 RODO. Dalsze informacje w zakresie środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

4. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą zostać przetwarzane w poniższych celach i podstawach prawnych:
a. umożliwienia rejestracji i obsługi Konta Klienta oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez Newsletter – jeśli dana osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym profilowania, poprzez dobór i przesyłanie treści Newslettera z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO
c. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
g. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
h. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – gdy Klient taką umowę zawarł ze Sprzedawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
i. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (przykładowo: za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j. rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem jak również monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, a także prowadzenia analiz statystycznych co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k. marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
l. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, a w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
m. przechowywania danych na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, jak również dla celów archiwizacyjnych, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
n. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
b. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeśli z roszczeniami wystąpił Klient w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
c. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, przykładowo obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
d. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
e. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych.
f. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
g. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

6. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W sytuacji przetwarzania danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, Klientowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. W sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych przez:
a. Klientów, którzy chcą utworzyć Konto Klienta – w celu rejestracji i założenia Konta jest konieczne w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych przez Klientów uniemożliwi założenie Konta Klienta;
b. Klientów, którzy chcą zapisać się na Newsletter – jest konieczne w zakresie adresu e-mail. Niepodanie tych danych przez Klientów uniemożliwi skorzystanie z usługi Newsletter,;
c. Klientów, którzy chcą złożyć zamówienie – jest konieczne w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres- do dostawy), adres e-mail, numer telefonu oraz – w przypadku żądania wystawienia faktury VAT przez inne osoby niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - numer NIP. Niepodanie tych danych uniemożliwi złożenie zamówienia.;
d. Klientów, którzy chcą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – jest konieczne w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, numer zamówienia, datę zawarcia umowy/odbioru. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a dodatkowo brak wskazania numeru konta bankowego może utrudnić zwrot należności,
e. Klientów, którzy chcą złożyć reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – jest konieczne w zakresie: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres email, adres korespondencyjny, nr telefonu, informację co jest przedmiotem reklamacji i jaki jest powód reklamacji, nr konta bankowego (do zwrotu środków). Niepodanie tych danych może uniemożliwić rozpatrzenie złożonej reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży,
f. Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail podanego odpowiednio: podczas subskrybowania Newslettera albo podczas zakładania Konta Klienta. Niepodanie tych danych może uniemożliwić rozpatrzenie złożonej reklamacji w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną,
g. Klientów w innych sytuacjach - jest dobrowolne.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, może służyć jedynie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.

9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt w sprawach w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie realizacji praw z związanych z danymi osobowymi. W powyższym celu można skontaktować się mailowo na adres: sklep@ogrodoholicy.pl, jak również pocztą tradycyjną na adres (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”),

II BEZPIECZEŃSTWO i WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca i korzystania z funkcjonalności Sklepu jest konieczne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.

2. Do korzystania przez Klienta z usługi Konta Klienta, usługi Newslettera oraz składania zamówień w Sklepie wymagane jest również posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.

3. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w procesie zakupu Towarów w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

4. Sprzedawca rekomenduje Klientowi, aby dla zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych:
a. zastosował hasło o odpowiedniej trudności, zawierające ciąg znaków, cyfr, małych i dużych liter.
b. każdorazowo - po korzystaniu z funkcjonalności Sklepu jako zalogowany Klient - wylogowywał się c. utrzymał swoje dane w poufności i nie podawał ich osobom trzecim.

III PLIKI COOKIES

1. Informacja o plikach cookies została opracowana m.in. na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu. Przykładem urządzenia końcowego Klienta jest komputer (np. stacjonarny, laptop, tablet) lub inne urządzenie przenośne (np. smartfon).

3. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników Strony Internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika lub do zbierania lub przechowywania wrażliwych danych osobowych.

4. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń końcowych Klienta - nie spowodują zmian konfiguracyjnych ani w tym urządzeniu ani w zainstalowanym oprogramowaniu.

5. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie Internetowej Sklepu za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Strony Internetowej. Generalnie oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie Internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.

6. W razie gdy na Stronie Internetowej Sklepu znajdą się linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

7. Podczas korzystania ze Sklepu wykorzystywane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a. pliki cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). zbierają informacje o czynnościach użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Strony Internetowej i kończy jej zamknięciem.
b. Pliki cookies stałe: są przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta

8. Pliki cookies własne umieszczane przez Sprzedawcę używane są w następujących celach:

a. prawidłowego działania Sklepu (w szczególności utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;, nawigowania oraz dokonywania zakupów)
b. optymalizacji Strony Internetowej Sklepu poprzez tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu:

9. Pliki cookies zewnętrzne: umieszczane przez podmioty trzecie (zatwierdzone przez Sprzedawcę) używane są w następujących celach:
a. popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
c. umożliwienia ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem w szczególności sieci AdWords (administrator cookies zewnętrznego Google AdWords Google Inc. z siedzibą w USA), w celu usług takich jak: i. remarketing, ii. kategorie zainteresowań, iii. podobni odbiorcy, iv. inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, v. kierowanie demograficzne i na lokalizację.

Zał. nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego – Formularz odstąpienia od umowy

…………………………………

Miejscowość, data

Adresat: Ogród i Warsztat Dominik Adaś
ul. Korabnicka 96C, 32-050 Skawina
email: sklep@ogrodoholicy.pl
tel: (+48) 501210513

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data złożenia zamówienia ……………………………………………………

Data odbioru towaru: …………………………………………………………

Imię i Nazwisko Konsumenta: …………………………………………………

Adres Konsumenta …………………………………………………………….. ………………………………………………………….

Data i podpis Konsumenta (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*) Niepotrzebne skreślić

Produkt dodany do listy
Produkt dodany do porównania

Pliki cookies zbierane są w celu poprawnego działania strony. Więcej informacji o ich przetwarzaniu znajdziesz w polityce prywatności.